EVENT


Brahmachari Girish Ji hoisted Indian Flag on Republic Day

Brahmachari Girish Ji hoisted Indian Flag on Republic Day

Brahmachari Girish Ji hoisted Indian Flag on Republic Day  27/01/2020 12:06:21 PM

Brahmachari Girish Ji has hoisted Indian Flag on the auspicious day of Republic Day of India with Maharishi Vedic Pundits at Gurudev Brahmanand Saraswati Ashram, Chhan, Bhopal.